Dear World: I'm coming!: Simplicity.

piątek, 8 listopada 2013

Simplicity.

,,Jesteśmy zalewani poradami, dokąd podróżować. Mało kto mówi nam, dlaczego i jak to robić"
Alain de Botton

Dość oczywiste, dość prymitywne ale... w prostocie jest moc! Zainspirowana lipcowym ,,Sensem"


Dlaczego poróżujecie? Odpowiedzi jest zapewne tyle, ile odpowiadających :) Co nam daje podróżowanie? Relaks, pełne odstresowanie, oczywiście możemy poznać świat, inne kultury, dać się zainspirować, czasem uciec od rutyny, nabrać dystansu, zapomnieć o problemach. Są też tacy, którzy twierdzą, że wyprawy pomagają umocnić (bądź też skutecznie zepsuć) związki, koleżenstwo, przyjaźnie. Podróżowanie daje nam namiastkę wolności, poszerza horyzonty i pozwala odkryć na nowo siebie - często wychodzimy ze swojej strefy komfortu, sprawdzamy na ile tak naprawdę nas stać. Badamy swoje granice i zachowania w innych warunkach.Jakieś inne powody/propozycje?
 (...)
Tak naprawdę kwintesencją bycia podróżnikiem jest pewien stan umysłu, który można poniekąd nazwać ,,uważnością". Czy nie jest prawdą to, że będąc w nowym miejscu w pełni wykorzystujemy możliwości naszych zmysłów? Wszystko jest nagle ,,ostrzejsze", nabiera barw, zachwyca. Co by było gdyby częściowo tą wrażliwość przenieść do życia codziennego, wyobraźcie to sobie...
(...)
Dwie sprzeczne potrzeby: bezpieczeństwa i eksploracji sprawiają, że kiedy wyjeżdżamy, tęsknimy za tym co pozostawiliśmy, ale nie w taki sposób żeby zakłóciło to radość. Gdy wracamy zaś, tęsknimy za separacją, autonomią, wolnością, której doświadczyliśmy w podróży. 
 (...)
Jeżeli dobrze zarządzamy jednym i drugim, czyli nie przywiązujemy się zanadto i nie uciekamy, to żyjemy pełnią życią :)

Życiowo: Smutek po stłuczeniu butelki różowego wina... dobrze, że chociaż gruzińskie się uchowało! Cheers! (btw. chyba najwyższy czas zaopatrzyć się w kieliszki)


,,We are inundated with advice, where to travel . Hardly anyone tell us why and how to do it" 
Alain de Botton

 Pretty obvious, quite primitive ... but the simplicity is a power! Inspired by the ,,Sens"

Why are you travelling? Answer is probably as much as the corresponding :) What for we can travel? To relax, full de-stress, of course, we are getting to know the world, other cultures, get inspired, sometimes escape from the routine, keep a distance, forget about problems. There are also those who claim that the expedition will help to strengthen (or effectively spoil ) relationships, companionship, friendships. Travelling gives us a substitute of freedom, broadens horizons and allows you to rediscover yourself - often go out of their comfort zone, we check how much we can really do. We explore own limits and get to know behavior under different conditions. Some other reasons/suggestions?
(...)
In fact, the essence of being a traveler is a state of mind that you can sort of call it ,,mindfulness" Is not it true that being in a new place to fully use the capabilities of our senses ? Everything is sudden, sharper, takes on color, delights . What would happen if thepartically this sensitivity transferred to everyday life, just imagine it ...
(...)
The two conflicting needs: security and exploration make when we leave, we yearn for what we left , but not in such a way to derail a joy. When we come back and we feel hunger of separation, autonomy, freedom we experienced while traveling.
 (...)
If we manage both, that is, we do not attach too much and do not run away, you live your life to the fullest :)

In life: Sadness after breaking a bottle of rose wine ... well, although the Georgian one stayed alive! Cheers! (btw. I think it's the time to buy some wine-glasses)

2 komentarze :