Dear World: I'm coming!: (Nie)Prawa zwierząt w Azji / Animals (No)Rights in Asia

wtorek, 13 stycznia 2015

(Nie)Prawa zwierząt w Azji / Animals (No)Rights in Asia


Nie żeby wszystko było tam złe i paskudne jeżeli chodzi o zwierzęta. Jest to kwestia sporna, jak polityka czy religia, bo przecież nie wszyscy muszą je kochać :) Ja od kiedy tylko pamiętam miałam różne odchyły w tej kwestii. Nie wchodząc w szczegóły - wiele lat minęło i teraz np. przenoszę ślimaka na trawę gdy widzę jakiegoś na środku chodnika. Dziwaczne? Być może, ale tak już mam.

Wydawać by się mogło, że jestem troszkę hipokrytką. Byłam w jednym z miejsc gdzie jeździ się na słoniach, oraz w takim gdzie daje się środki spowalniające tygrysom i robi z nimi zdjęcia. Szczerze mówiąc przed wyjazdem niczego wcześniej nie sprawdzałam, nie czytałam o tym w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, nie planowałam niczego. I wiecie co? Chociaż były to takie moje małe marzenia... nie zrobiłabym tego ponownie. Dlaczego? Przeczytajcie.


Zaczniemy od tygrysów. Niedaleko Ratchaburi znajduje się jedno z wielu miejsc gdzie można zapłacić i pobyć chwilę wśród tych pięknych kotów. Miejsce to nazywane jest Tygrysią Świątynią (poniekąd). Opcji co można tam robić jest kilka. Można je nakarmić, wziąć na spacer ale tylko w ograniczonych porach, kosztuje to krocie. Na takie cuda się nie porwałam. Jak to wygląda? 

Otóż najpierw idzie się na długi spacer, dookoła biegają sobie krowy, świnki, sarenki... czy do tygrysiej konsumpcji? Cholera wie, my widzieliśmy tylko karmienie butelką. Potem widzimy plac otoczony skałami, a pośród skał uwiązane na łańcuchach rozleniwione tygrysy. Zostawia się swoje rzeczy na  ławce przed zagrodą i jest się prowadzonym za rękę od tygrysa do tygrysa. Nasz ,,przewodnik" robi nam zdjęcia przy każdym z kotów, a całość trwa może z 5 minut. Później idzie się do miejsca z nieco mniej ospałym tygrysiątkiem, troszkę wyrośniętym (zdjęcie gdzie się troszkę szerzej uśmiecham). Jeżeli znajdujemy się tam w godzinach zamknięcia możemy poobserwować jak zabierają tygrysy z wybiegu i mnich karmi jednego z większych butelką (czy to jest prawdziwy mnich? Kolejna niewiadoma). To on wpychał jednemu z tygrysów na wybiegu jakieś prochy do gardła. Aż pięści mi się zaciskały!


Koty są ospałe i leżą na skwarze w bezruchu od godzin porannych do 16. Jeden był bardzo pobudzony i chodził dookoła kołka do którego był przyczepiony łańcuch - od niego trzeba się było trzymać z daleka. Hmm... ciekawe czemu. Środki przestały działać czy może ich nie dostał, a może potrzebuje już większą dawkę żeby spokojnie leżeć? Wolontariusze mówią, że koty są tu szczęśliwe. Dostają jedzenie w butelkach, leżą na słońcu, inne chodzą po wybiegu otoczonym wysokimi kratami. Czy ich życie jest szczęśliwe?


Ze słoniami wiąże się inna historia. Od małego są ,,wychowywane", czasem zamykane w klatkach, dźgane hakami, bo albo idą za wolno, albo nie robią tego czego wymagają od nich ludzie. Pewna historia jednak utwierdziła mnie w przekonaniu, że coś tu zupełnie nie gra. 

Była sobie kiedyś pewna słonica. Była w zaawansowanej ciąży. Źli ludzie wykorzystywali ją do ciężkich robót, niestety zbyt ciężkich. Straciła dziecko. Od tamtej pory stała się bardzo nieposłuszna. Nie tolerowano tego, bo przecież praca była jej swego typu ,,przeznaczeniem" więc postrzelono ją w oko. Nie zmieniło to jednak niczego, nadal nie robiła tego czego od niej wymagali. Postrzelono ją w drugie oko. Od tamtej pory jest niewidoma. Pewna farma, która zajmuje się ratowaniem słoni niedaleko Chiang Mai odkupiło ją od tych bestii. Tam się na nich nie jeździ ani nie pracują. Można je za to karmić, wziąć z nimi kąpiel, głaskać do upadłego. Żałuję, że wcześniej nie wiedziałam o tym miejscu. Bo kocham te zwierzęta. Nawet nie wyobrażacie sobie jak mądre to istoty.


Krowy, świnki, kury, kaczki mają też zupełnie inne życie niż te w Europie. Nie żyją zamknięte w wielkich halach, jedzą co znajdą na swej drodze, zazwyczaj skubią zieloną trawkę. Nie karmi się ich chemią, nie tuczy sztucznie, nie podaje sterydów. Z jednej strony nie ma na to środków, ale z drugiej... nie jest to potrzebne. Przypomniał mi się filmik gdzie pokazują krowy, które wypuszczono na łąkę po zimie. W Azji krowy mają to praktycznie na co dzień, chociaż czasem są na sznurku :)
ENG version :)


It's not that everything is bad and nasty when it comes to animals. It is a matter of dispute as politics or religion just because not everyone love animals :) Since I remember I had various deviations connected with animals (damn, it sounds bit weird, isn't it? :D) Without going into details - many years have passed and now for example I'm moving snails for the grass when I see some in the middle of the sidewalk. Bizarre? Maybe but that's just me.

It would seem that I am a hypocrite. I was in one of the places where people are riding on elephants and in place where tigers are feeded with some slow-pills to make them calm then people can make some photos. Honestly I didn't checked anything, how does it work etc. You know what? Although both were my little dreams... I wouldn't do it again. Why? Read on.


 
Let's start with tigers. Near Ratchaburi there is one of the places where you can pay and stay a while among these beautiful cats. This place is called the Tiger Temple (somehow). People can feed them, take for a walk but only in limited hours and it costs a fortune. How does it look like? Well, first whole group is going for a long walk, around there are some cows, pigs, deers. For tiger as a food? Hopefully, we just saw how they feed them with bottles.  

Then there's kind of square surrounded by rocks and among the rocks there are sleepy and lazy tigers tied to chains. People leave their stuff on the bench in front of the homestead and led by the hand from tiger to tiger. Our,, guide" is making a picture with each of the cats and the whole thing takes maybe 5 minutes. Then you go to a place with a little tiger, but bit overgrown. If you are in there  during closing hours you can see how they take them for a catwalk and monk feeds one of the larger tiger using a bottle (was it true monk? Another unknown).  I saw that he gave some pills to one of the tigers while being in canyon. I clenched my fists sooo hard.

 
Cats are lazy and lie motionless on the heat since early morning till 4 p.m. One of the tigers was very excited and walked around the pin to which was attached a chain - from him we had to stay away. I wonder why. Maybe pills didn't work or maybe needed a higher dose to calmly lie? Volunteers say that cats are happy there. They get food in bottles, lie in the sun, others walk the catwalk surrounded by tall bars. Is their life happy?


Elephants have different story. From the little they are are,, raised", picking with hooks because they walk to slow or because they are not doing what people want. A story I heard strengthened my belief that something is not right. 

Once upon a time there was an elephant. She was in an advanced pregnancy. Bad people used her for heavy work, unfortunately too heavy. She lost her child. Since then she has become unruly. People never tolerated this because the work was her purpose so they shot her eye. However, it didn't change anything. Still she did'nt do what they demanded from her. They shot her in the other eye. Since that she is blind. There is one farm which deals with saving the elephants near Chiang Mai. Now she is living among other rescued elephants. They are not working there, you can't ride on them BUT you can feed them, take a bath with them, pat till you die. I wish I knew before about this place.

 

Cows, pigs, chickens, ducks live completely different life than those in Europe. They don't live in the great halls closed, they eat what they find on their way usually pluck a green pot. They are not feed with chemistry, nobody wants to make then artificially fat, no steroids. On the one hand there are no money for that but on the other hand...there's no need to do that. It reminded me movie where they show cows which were released on the meadow after the long winter. In Asia cows have it almost every day, although sometimes they are on a string :)
1 komentarz :

  1. Przykro się robi na widok zwierząt tak źle traktowanych i wykorzystywanych jako atrakcje turystyczne.... nic dziwnego, że ciężko Ci było się uśmiechać...

    OdpowiedzUsuń