Dear World: I'm coming!: Chińska wiza w polskim wydaniu / Chinese visa polish edition

środa, 27 sierpnia 2014

Chińska wiza w polskim wydaniu / Chinese visa polish edition


Odebrałam dzisiaj paszport z zacną chińską wlepką więc już mogę zapeszać ile wlezie ;) Tak typowo informacyjnie, z góry uprzedzam: jeżeli ktoś nie potrzebuje wizy bądź nie jest pasjonatem spraw "biurowych" - nie ma sensu tego czytać :P

Otóż opcji na wyrobienie wizy jest kilka: 

- zlecić to firmie, która się tym zajmuje
- zlecić osobie, która AKURAT ma te same plany co my
- pofatygować się do Warszawy ;)

Ambasada jest czynna 3 dni w tygodniu. W poniedziałki od godziny 13.30 do 15.30, w środy i czwartki od godziny 9 do 11. Najlepiej zjawić się przed otwarciem lub po godzinie od otwarcia (ale tylko wtedy gdy odbieramy już paszport). Kolejki są z reguły dość długie (po lewej stronie kolejka do składania dokumentów, po prawej do odbioru- ta druga "idzie" dość szybko) i trzeba to brać pod uwagę ZAWSZE. Sama ambasada znajduje się przy ul. Bonifraterskiej 1, wejście od ulicy Wałowej :) najbliżej jest z przystanku tramwajowego Muranów.


O typach wiz nie będę się rozpisywać, troszkę tego jest. Różne wizy = różne wymagania. Rzucę wiec tylko sugestie co trzeba koniecznie ze sobą zabrać do ambasady jeżeli wystarczy Wam wiza turystyczna.

Po pierwsze: wypełniony wniosek wizowy ze strony (zauważyłam, że nie ma różnicy czy jest on drukowany obustronnie czy jedno). We wniosku jest między innymi ramka gdzie należy wpisać swoją trasę, daty, długość pobytu... Cóż, nikt tego nie będzie weryfikował więc nie należy się przejmować. Wpisujemy kilka miast, kilka adresów hosteli. Warto jako jedną z destynacji wpisać Hong Kong - wtedy bez problemu otrzymamy wizę dwukrotną. Dodatkowo wymagane jest jedno zdjęcie (najlepiej paszportowe, tu nie mają się do czego przyczepić), wydrukowaną rezerwację (na jakieś 3 dni) hostelu/hotelu/jakąkolwiek :) Ja korzystałam z  hostelbookers.com, straciłam 6 zł ale trudno się mówi. Trzeba jeszcze mieć ksero pierwszej strony paszportu oraz... rezerwację biletu lotniczego do Chin, w dwie strony.  Tutaj rozwinę ciut kwestię ;) 

Wg licznych wpisów na forach internetowych i wiadomości na stronie ambasady bez biletu lotniczego na wizę NIE MA SZANS. Też tak myślałam i już w głowie miałam wizję wizyty w chińskiej ambasadzie w Kuala Lumpur i same czarne scenariusze. Ludzie załatwiają sobie rezerwacje, które wygasają automatycznie po 24/48h, najczęściej w biurach podróży, a ja... dołączyłam swój bilet do Tajlandii równocześnie nie mając jakiegokolwiek dowodu, że do Chin się wybieram :D I co? Przeżyłam szok życia i po tygodniu w stresie dziś odebrałam swą wizę. 

Zapomniałam dodać: niestety nie ma nic za darmo ;) Za wizę płacimy 220 zł (bez różnicy czy jest to wiza jedno czy dwuwjazdowa). Po złożeniu dokumentów dostajemy dwa świstki. Na pierwszym z nich jest data odbioru, cena i podstawowe dane odn. wizy, a na drugim dane do przelewu. Przelewamy pieniążki, drukujemy potwierdzenie transakcji i po odbiór idziemy z nim i kartką z danymi wyżej opisaną. Ot wielka filozofia :)


ENG version :D Don't know what for but... 

Today I received a passport with lovely chinese stick inside so now I can jinx as much as it possible ;) Typically informative, pre-warn you: if you do not need a visa or you are not passionate about affairs "office" - does not make sense to read it :P

Well, there are few options and ways to get visa:

- Hire a company which gonna do it for you for some money
- Instruct the person who has the same plans as you
- Take the trouble to get to Warsaw ;)

The Embassy is open three days a week. On Mondays from 13.30 to 15.30 on Wednesdays and Thursdays from 9 to 11. The best to show up is before opening or after the opening (but only when we perceive already passport). Lines are usually quite long (on the left side line for the submission of documents, the right to passport collect - the other "goes" pretty quickly) and you have to take into account ALWAYS. Embassy is located at ul. Bonifraterska 1, entrance from the street Wałowa :) closest tram stop is Muranow.

 
There are many types of visa but I won't write about that. Different visa = different requirements. So I will cast only suggestions must necessarily take with you to the embassy if you need a tourist visa.

Firstly, completed visa application from (I noticed that there is no difference whether it is printed on both sides or one) There's place where you should write your route, date, length of stay... Well, no one will verify so do not worry. Enter some cities, several addresses hostels. It is as one of the destinations to enter Hong Kong - then easily obtain a visa with 2 entrances. Also required is a single picture (preferably like to passport, there are not fault anything) printed book (for about 3 days) the hostel/hotel/any :) I was using hostelbookers.com, I lost 6 but it was worhty anyway. You still need to have a photocopying the first page of the passport and air ticket booking... to China, the two sides. Here you elaborate a bit issue ;)

According to a number of entries in the online forums and message on the embassy webpage without ticket there are NO CHANCES to get visa. That's why I had a vision of a next visit to the Chinese Embassy but in Kuala Lumpur and only another black scenarios. People in line mostly had reservations which expire automatically after 24/48 hours, mostly they book flight in travel agencies, and I... I attached my ticket to Thailand at the same time not having any evidence that I'm going to China :D And so... I experienced shock of my life and get my visa. Yeah!!! 

I forgot to add: unfortunately, nothing is for free ;) I paid for visa 220 (no difference whether it is for one or two entries). Following the submission of the documents get two slips. The first of these is the date of receipt, price and basic infos about Visa, and on the other bank details. Make a transaction, print the confirmation. When you will be collecting your passport take with you confirmation and sheet of paper wich is described above. Great philosophy, huh? :)


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz