Dear World: I'm coming!: Apteczka podróżniczki / Traveler's first aid kit

niedziela, 17 sierpnia 2014

Apteczka podróżniczki / Traveler's first aid kit


,,Żeby zdrowie było! Bo jak zdrowia nie ma to nic nie ma" - cytując wieszczów, którzy przybierają różne formy. Przyznać trzeba, że owe postacie mają rację stąd też Katarzyna wyjedzie przezorna, zawsze ubezpieczona. No właśnie! Ubezpieczenie. Posiadam :) Dzięki mym wspaniałomyślnym rodzicom mam jedno na konkretnym wypasie, drugie typowe studenckie: ISIC, bo wg wielu źródeł Euro26 nie uznają w Azji. Ma legitymacja studencka kończy swą ważność z dniem 30.10 dlatego też wybiorę wersję ISIC PTSM (moje zniżki jak dobrze pokombinuję przeciągną się aż do grudnia 2015, cudo!) a dodatkowo w wielu miejscach za wstępy będę płaciła mniej.

Apteczka, bo o niej mowa, wymiary 20x10 miejsca dużo nie zajmuje, a może uratować mi tyłek (czasem w dość dosłownym znaczeniu).


Kolejność przypadkowa:

1. Opatrunki jałowe, rozmiary różne, sztuk - 3
2. Plastry wodoodporne + plastry żelowe na odciski
3. Prebiotyk, żeby mieć dużo fajnych bakterii (Multilac)
4. Malarone (drogie paskudztwo, na receptę) - mamusia mi pożyczyła, bo nie zużyli podczas wyjazdu. Malaria mi nie straszna, nie będę brała wg zaleceń tj. codziennie przez cały okres przebywania w strefie malarycznej. Gdy zacznie mną telepać wtedy łyknę końską dawkę. Muszę dokupić doksycylinę (tani antybiotyk również na receptę, o działaniu przeciwmalarycznym)
5. Orsalit - elektrolity żeby się nie odwodnić przy (tfu, tfu) ewentualnym zatruciu
6. Laparemid (na receptę), Stoperan - gdy mój brzuszek nie przyjmie jakiegoś smakołyka. ,,Nie biegam i cieszę się życiem" reklama dźwignią handlu.
7. Polopiryna S, APAP - coś z Acidum acetylsalicylicum i coś z paracetamolem, przeciwbólowe, przeciwzapalne (mogłaby być zwykła aspiryna i paracetamol)
8. No-spa - Na skręcający brzuch
9. Isla, Strepsils - podobno klimatyzacja w Etihadzie (linia lotnicza) i w busach w Azji jest rozkręcona na maxa, żebym nie straciła głosu
10. Ibuprom Max - przeciwbólowe z inną substancją czynną, ibuprofenem w maksymalnej dawce
11. Witamina B - biorąc ją regularnie zapach człowieka zmienia się i dla komarów po prostu zaczynamy śmierdzieć ;)
12. Krople do oczu - chyba tak dla hecy
13. Tribiotic - maść z antybiotykiem, żeby nie dostać zakażenia, rany strasznie trudno się goją przy dużej wilgotności powietrza.

Oczywiście każdy kompletuje inaczej apteczkę, każdy wie co dla niego najlepsze stąd też jest to jedynie ma osobista lista. Najlepiej skonsultujcie się z lekarzem, bo każdy lek niewłaściwie stosowany bla bla bla bla. Wiecie co jest jednak najważniejsze? Nie dać się zwariować :) Być przygotowanym na wszystko ale nie żyć w stresie i przeświadczeniu, że coś mi się stanie. Nie tędy droga ;)
ENG version :) 

Cause health is the most important! Because without health we have nothing - kind of quote of our grannies, parents. Admittedly these figures are right and therefore Kasia is going to leave Poland prudent always insured. Insurance. :) I have! Thanks to my lovely parents have one on a particular grazing, second will be typical for student: ISIC, because according to many sources in Asia they don't like that one. Also my student card ends its validity with the day of 30.10, therefore I will choose the version ISIC PTSM (my discounts will be valid until December 2015, a miracle! ) and additionally in many places i will pay less.

First aid kit, dimensions 20x10 doesn't take much space and can save my ass (sometimes quite literally).

In no particular order:

1. Sterile dressings, various sizes, 3 pieces
2. Slices + waterproof gel slices on toes
3. Prebiotic to have a lot of good bacterias (Multilac)
4. Malarone (expensive eyesore, need prescription) - mom lent me, because I do not zużyli during the trip. Malaria'm terrible, I will not take for recommendations ie. Every day for the entire period of residence in the area of malaria. When you start to jolt me if łykną horse dose. I buy doxycycline (also cheap antibiotic prescription, acting antimalarial)
5. Orsalit - electrolytes so as not to dehydrate the (yuck, yuck) possible poisoning
6. Laparemid (prescription), Stoperan - when my tummy will not accept a treat. ,,Not run and enjoy life" advertising leveraged trade
7. Polopiryna S, APAP - something with Acidum acetylsalicylicum and something with paracetamol, analgesic, anti-inflammatory (could be regular aspirin and acetaminophen)
8. No-spa - The twisting stomach
9. Isla, Strepsils - supposedly air conditioning in Etihad (airline) and busses in Asia is spun to the max, so I don't want to lose my voice
10. Ibuprom Max -
analgesic with another ingredient, ibuprofen maximum dose
11. Vitamin B - taking regularly makes that human scent changes and for mosquitoes we just start to stink ;)
12. Eye drops - probably just for fun
13. Tribiotic - antibiotic ointment to not get infections, wounds awfully hard to heal at high humidity.

Of course, everyone assembles different first-aid kit, everyone knows what's best for him and therefore it is only a personal list. Top skonsultujcie a doctor, because every drug used inappropriately blah blah.Some people said that the best treatment for anything is laugh ;) The most important is not to get crazy and mad about things around us. Enjoy travel and don't think too much!

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz