Dear World: I'm coming!: 10 reasons to visit Georgia

poniedziałek, 28 lipca 2014

10 reasons to visit Georgia


Powodów całe mnóstwo ale żeby bez chaosu się obeszło: lista.1. Gościnność - cóż, mówi się, że Polacy są gościnny, aby się przekonać, iż racji nie mamy należy się udać do Gruzji. Supra (kolacja na bogato) gdzie stół ugina się od jedzenia, a talerze ustawiane są warstwowo. Dochodzi do tego względna sympatia w naszą stronę z racji wizyty Kaczyńskiego gdy trwała wojna (Lech i Maria mają nawet swoje rondo w Tbilisi).

2. Tradycje i obyczaje - Sam fakt prowadzenia obowiązkowych zajęć z tańca w szkołach jest super! Każdy potrafi co nieco i się tego kompletnie nie wstydzi. Jak byście zareagowali, że ktoś w Polsce zna mazurka czy krakowiaka? No właśnie. Szacunek! Do tego z każdym tańcem wiąże się inna opowieść, a piosenki wzruszają na maxa. Ciężko to nawet opisać :) Dumny naród - w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Do tego niezwykle religijni.


Przed wejściem do kościoła itp.. trzeba było się specjalnie przyodziać. / Before entrence to church etc. needed to put on some special stuff.
3. Ludzie - ciekawi, uśmiechnięci i pomocni choć aktualnie krążą pogłoski, że przez natłok turystów już jest ciut trudniej się z nimi dogadać - po prostu zaczęli traktować Nas jak typowych turystów (choć  wiadomo, nie można generalizować).

4. Widoki - zdjęcia mówią same przez siebie.

 

5. Jedzenie - chaczapuri (placek z serem w środku, istnieje jeszcze wersa "lobio" czyli z fasolą i adżarskie z jajkiem i dużą ilością masła) chinkali (swoiste pierogi z mięsem i rosołem w środku, takie 2w1), bakłażany z pastą z orzechów włoskich i granatem (badridżani), a to dopiero początek... 


Chaczapuri
Chinkali
6. Muzyka - w połączeniu z tańcami, istny balsam dla duszy.


6. Wino (!!!) najlepsze jakie piłam, piwo było dziwne i w zbyt dużej butelce, a czacza zdecydowanie zbyt mocna ;)

8. Ceny - już pewnie nieco wyższe niż 2 lata temu ale nadal jest to fajny kierunek i nieco oryginalny. 


9. Pogoda - wrzesień był idealną porą, nadal ciepło choć nie upalnie, zima jest łagodniejsza niż u nas, wiosna MUSI być cudowna, muszę to kiedyś sprawdzić.

10. Klimat - jakoś tak... całkowicie na luzie, bez pośpiechu, inny świat choć na drogach panuje chaos, na targu krzyczą wniebogłosy, warto to jednak przeżyć, posmakować, zobaczyć - to co powyżej jest swoistą kwitesencją.
ENG version  :)

There are a lot of reasons but to prevent chaos I made a list.

1. Hospitality - well, it is said that Poles are welcoming but if you'll go to Georgia you'll probably change your mind. Supra (huge dinner) where table yields of food and plates are set in layers. Added to this is the relative sympathy towards us because of Kaczynski's who visited country when there was a war (Lech and Maria have even their roundabout in Tbilisi).


 
2. Traditions and customs - The mere fact of conducting dance classes in schools is great! Anyone can dance even a little bit and this completely ashamed. How would you have responded that someone in Poland knows the mazurek or krakowiak (names of
traditional polish dances)? That's it. Respect! To that of each dance involves another story, and the songs move us to the max. It's hard to even describe it :) Really proud nation - in the positive sense of the word. For this extremely religious.


 

3. People - curious, smiling and helpful although currently there are rumors that the influx of tourists is already a bit harder to get along with them - it just started to treat us like typical tourists (although it is known that can't generalize).

4. Views - pictures speak by themselves.


 

5. Food - chaczapuri (pie with cheese in the middle, there is 
version "lobio" with beans and adjar with eggs and lots of butter) chinkali (specific dumplings with meat and broth in the middle of such 2in1), eggplant paste with nuts Italian and grenade (badridżani) this is just the beginning...


Bandżari
6. Music - combined with dancing, a real balm for the soul.
 
7. Wine (!!!) - the best in my live!Beer was weird and bottle wa huge, and chacha was too strong;)  


8. Prices - probably a little higher than two years ago but it is still cool and somewhat original direction, despite of money.

9. Weather - september was the perfect season, still warm but not hot, winter is milder than in Poland, spring MUST be wonderful, I have to check it once.


 
10. Climate - something like... totally relaxed, unhurried, another world while on the road there is chaos, on the market people are screaming realy loudly, but it is worth it to experience, taste, see - this is what the above is a kind of
essence of that country.Brak komentarzy :

Prześlij komentarz