Dear World: I'm coming!: 20 rzeczy, które musisz wiedzieć o Tajlandii / 20 things you need to know about Thailand

środa, 17 grudnia 2014

20 rzeczy, które musisz wiedzieć o Tajlandii / 20 things you need to know about Thailand


To wszystko mnie na początku zaskoczyło, czasem wkurzało, potem się przyzwyczaiłam i nic już nie robiło na mnie wrażenia. Z czym się trzeba zmierzyć? Troszkę tego jest ;) I mimo, że niektóre rzeczy brzmią absurdalnie: taka Tajlandia.

1. O wszystko należy, a właściwie TRZEBA się targować. Czasem rzucają ceny z kosmosu z nadzieją, że ,,człowiek z zachodu" zapłaci. No niestety ptaszki.

2. Wszystko jest ,,cheap, cheap", ,,good price for you madam", ,,special price for you" itd. co wcale prawdą nie jest :D

3. Nawet jeśli w rządku stoi 20 tuk tuków każdy kierowca spyta czy chcesz tuk tuka, gdzie idziesz itd. czasem pod przykrywką pomocy chcą gdzieś cię zabrać. Ogólnie z nimi wiąże się mnóstwo historii. Pamiętaj: nigdy nie ma nic za darmo, a jeżeli tuk tuk oferuje Ci dobrą cenę to istnieje możliwość, że zabierze cię na ,,szemrane" zakupy do znajomych. Zawsze uzgadniaj cenę przed wejściem do pojazdu, jakiegokolwiek ;) 


4. Lód np. ten w drinku w Tajlandii jest bezpieczny, krzywda się nikomu nie stanie. Nie wykręci jelit na lewą stronę, obiecuję.

5. W Tajlandii możesz kupić wszystko. Od podrobionego dokumentu (o jakimkolwiek zamarzysz!) przez kastety, peruki i smażone skorpiony.

6. Zwierzęta najczęściej występujące w Tajlandii? Szczury, karaluchy, bezpańskie psy i małpy.


7. Nawet gdy na niebie są chmury można się opalić na czerwono. 

8. Jedzenie wcale nie jest aż takie ostre. Tajowie wiedzą, że mamy wrażliwe podniebienia i zazwyczaj wszystko jest w wersji ,,mild". Na szczęście zawsze na stole znajdziemy masę przypraw, sosów więc można doprawić po swojemu. A papryczki mają cudownie wypalające mordkę.

9. Drinki można kupić w wiaderkach, takich jak do piaskownicy (w Bangkoku np. za od 20 do 50zł, zależy od baru).

10. Alkohol w Tajlandii jest względnie drogi, porównując do polskich standardów rzecz jasna ;) . Duże piwo w Bangkoku kosztuje ok. 10/12zł, małe 6/8zł.

 
11. Bilety mamy zazwyczaj jedynie w początkowym etapie podróży, potem dostajemy naklejki, odsyłają nas z miejsca na miejsce i... o dziwo jakoś to funkcjonuje.

12. Gdy mamy plan jechać gdzieś busem trzeba się liczyć z kilkoma rzeczami:

- busy długodystansowe zazwyczaj są busami nocnymi

- zazwyczaj zabierają cię spod umówionego miejsca od 3 do 1h przed planowanym odjazdem

- nigdy nie bierz wody od kierowców, bo czasem lubią wsypywać tam środki nasenne

- żadnych pieniędzy i dokumentów w plecaku z luku bagażowym, a nawet i podręcznym (polecam zainwestować w nerki, upchać rzeczy po majtkach czy staniku)

- często zdarzało się, że dojeżdżaliśmy sporo przed czasem, czas orientacyjny podany w biurach jest wariantem ,,pesymitycznym"

- wiele firm busiarskich de facto nie istnieje w papierach, tzw.są to firmy widmo/firmy duchy z którymi policja ma zazwyczaj sporo problemów (kradzieże, kierowcy bez praw jazdy itp.) i w takich trzeba być uważnym
- czasem ostatni przystanek zamiast centrum to przystanek na końcu świata, gdzieś na przedmieściach, a tam zazwyczaj czeka bus, który zarabia na was ekstra pieniądze

13. Mimo, że ruch jest lewostronny, światła, pasy, przejścia dla pieszych istnieją... anarchia.

14. Wszyscy wiedzą gdzie jest Polska, a niestety okazuje się, że tego nie wie połowa osób ;) I to funkcjonuje w wielu przypadkach. 

15. W takim Bangkoku na przykład każda taksówka ma na czubku znak TAXI METER, a mało kto chce jeździć z taksometrem. A jeżeli już to wybiera nieco bardziej krętą i długą drogę :) Z punktu 14tego: Taksówkarz wie gdzie jedzie? Nie zawsze. 


16. Jeżeli nie jesz mięsa, czasem możesz dostać ot tak kurczaka. Czasem nie ogarniają terminu: no meat.

17. Klimatyzacja zazwyczaj zabija. Polar, długie spodnie i skarpetki to w autobusach, kinie, samolocie bardzo istotna kwestia. Bardzo! Zauważyłam też, że jeżeli śpi się w pokoju z klimatyzacją człowiek gorzej znosi upały tj. bardziej się poci i upał bardziej ,,męczy". Jeżeli mamy jedynie wiatrak w pokoju nadal jesteśmy w stanie egzystować i spać, a wyjście na dwór staje się diametralnie mniejszym wyzwaniem.

18. Jeżeli turysta ma wypadek wina zawsze jest po jego stronie.

19. Wszyscy wszystko wiedzą. Jeżeli spytasz o drogę od każdego usłyszysz inną wersję gdzie należy się udać. Tuk tukarze oczywiście twierdzą, że wszystko jest daleko chociażby nasz cel był tuż za rogiem ;) Raz śpiesząc się na autobus spytałam o kierunek, każdy wiedział i nie wiedział zarazem.Amen.

20. Tajlandia się psuje. My ją psujemy. Z jednej strony turystyka napędza gospodarkę, a z drugiej wszystko aktualnie kręci się wokół pieniądza, natura niszczeje i po jakimś czasie nabiera się przekonania, że Tajowie są kochani, mili i uczynni nie bez powodu. okrutne to myślenie, nie chcę generalizować ale często walczyłam w swej głowie z takimi myślami :/ENG version :) 


And all those things surprised me, sometimes were driving me crazy and pissing of then got used to it and there was nothing what I couldn't stand . What can you expect? And even though some things sounds like absurd: that's Thailand.

1. Always you NEED to bargain. Sometimes they are telling you price money from outer space, hoping  that ,,westerners'' will pay. Well, unfortunately not always.

2. Everything is ,,cheap, cheap", ,, good price for you madam", ,,special price for you "etc. which is not true at all :D


 
3. Even if the row of 20 tuk tuk drivers each driver will ask if you want the tuk-tuk, where do you go etc. sometimes under the guise of help they want to take you somewhere. Generally there are plenty of stories with them. Remember: nothing is for free and if tuk tuk offers you a really good price it is possible that he want to take you on,, dodgy "shop  of his friends. Always ask for price before entering the vehicle, anykind of vehicle ;)

4. Ice. No worries, in Thailand it's safe, nobody had stomach problems.


 
5. In Thailand you can buy everything. From the fake document (any you dream about!) through the knuckle, wigs and fried scorpions.6. Rats, cockroaches, stray dogs, and monkeys - thai most common animals.

7. Even when the sky is full of clouds can get tanned very quickly.

8. The food is not that spicy here. Thai people know that we have a ,,sensitive palate" and usually everything is in mild version. Fortunately always on the table u can find the mass of spices, sauces so you can add as much spices as you want to. And peppers are wonderfully firing muzzle.

9. Drinks can be purchased at buckets, such as the sandbox (in Bangkok eg. For 20 to 50 PLN/ 7,40$ to 16$, depends on the bar).10. Alcohol in Thailand is relatively expensive, compared to Polish standards, of course ;). Large beer in Bangkok costs approx. 10/12zł what is same as 3,2/4$, small 6/8zł so 2/3$.

11. Paper tickets we usually have only in the first part of the journey then everybody get a sticker, they refer us from place to place and... somehow strangely works.

12. When you have a plan to go somewhere by bus you need to know several things:


- mostly buses are night buses/sleeping buses

- usually they will pick u up from the agreed place from 3 to 1 hour before scheduled departure

- never take water from the drivers, because sometimes they like to put there sleeping pills


 

- no money and documents in a backpack in main luggage and even hand (I recommend investing in small bag which you can hide under your t-shirt, cram things in panties or bra)

- it often gonna happen that you are going to reach your destination lot ahead of time, the time given in the offices landmark is pesimistic variant

- many bus companies de facto does not exist in the papersthey are like ghost/firms spirits with whom the police usually have a lot of problems (theft, driving without a driving license, etc.).

- sometimes the last stop instead of the center is a stop at the end of the world, somewhere in the suburbs, and there is usually waiting the bus which want extra money for going to center or your hostel

 
13. Left-sided. Lights. Crosswalks... everything exist in here but still it's an anarchy.14. Everyone knows where Poland and unfortunately it turns out that half of the people doesn't know ;) and it's same thing in many cases.

15. In  Bangkok for example each taxi has on the top the sign TAXI METER and hardly anyone wants to ride with using a taximeter. And if they will use it probably driver will choose a more tortuous and long way :) From the 14th point: Taxi driver knows where to go? Not always.

16. If you are vegetarian sometimes you just can get chicken. Sometimes they don't get the term: no meat.

17. Air conditioning usually kills. Polar, long pants and socks in buses, the cinema or in the plane are very important issue. Very! I also noticed that if you sleep in a room with air conditioning man worse tolerate heat, after going out you're sweating more and heat makes you more tired. If we have only fan in the room, we are still able to exist and sleep but going out is easier and we are not that sweaty after all. Really! Even if it sound bit weird. 
18. If the tourist has an accident the fault is always on his side.

19. We know everything. If you ask for directions you will hear 100 different versions where you should go. Tuk tuk drivers of course say that everything is far away even if our goal was just around the corner ;) Once on the bus hurrying asked for direction: everyone knew and did not know at once. Amen.

20. Don't get me wrong but Thailand breaks. We spoil it. On the one hand tourism drives the economy, on the other all currently revolves around money, nature is decaying and after a while becomes a belief that Thai people are beloved, nice and accommodating but not without reason. This is cruel thinking, I know. I do not want to generalize but often struggled in his head with such thoughts :/


 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz